O firmie

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w Płockim Parku Przemysłowo - Technologicznym S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Łukasiewicza 39 (dalej: PPP-T S.A.) Kontaktowe numery telefonów do PPP-T S.A. - (24) 364 03 50.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w PPP-T S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@pppt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez PPP-T S.A. Pani/Pana danych osobowych jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
c) prawnie uzasadniony interes PPP-T S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PPP-T S.A.  podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
• obowiązywania umowy,
• do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PPP-T S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PPP-T S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PPP-T S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PPP-T S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@pppt.pl lub adres siedziby PPP-T S.A.  z dopiskiem „Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych”

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego S.A.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego S.A. w tym w obrębie tych obiektów, jest Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. (dalej: PPP-T S.A.) z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Łukasiewicza 39. Kontaktowy numer telefonu do PPP-T S.A. - (24) 364 03 50.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w PPP-T S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@pppt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PPP-T S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który PPP-T S.A. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH
Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez PPP-T S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby PPP-T S.A. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Łukasiewicza 39 (dalej: PPP-T S.A.) Kontaktowe numery telefonów do PPP-T S.A. - (24) 364 03 50.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w PPP-T S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@pppt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Płockim Parku Przemysłowo – Technologicznym S.A. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
• Uzasadniony interes PPP-T S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. PPP-T S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie PPP-T S.A.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A., ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@pppt.pl
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PPP-T S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PPP-T S.A.  przesłał dane do innego administratora. Jednakże PPP-T S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PPP-T S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.; ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@pppt.pl

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Płockim Parku Przemysłowo – Technologicznym S.A. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.