O firmie

Projekty UE

S3Chem jest projektem realizowanym w ramach programu Interreg Europa 2014 – 2020. Jego głównym celem jest poprawa wdrażania regionalnych strategii innowacji w obszarze sektora chemicznego i sektorów powiązanych, wspomagana wymianą międzyregionalną i wielostronnym procesem nauki pomiędzy kilkoma europejskimi regionami chemicznymi. Istotą projektu jest duże zaangażowanie interesariuszy (przedsiębiorstw, klastrów, instytucji naukowo-badawczych) funkcjonujących w branży chemicznej w danym regionie.

Województwo Mazowieckie jest jednym z siedmiu partnerów projektu, którego cele szczegółowe odnoszą się do:

 • ścisłej współpracy z regionalnymi interesariuszami systemu innowacji w obszarze chemii, funkcjonującymi klastrami i sieciami dla poprawy zarządzania (potrójnej helisy) regionalnymi strategiami innowacji w zakresie specjalizacji obejmującej sektor chemiczny.
 • wykorzystania dobrych praktyk europejskich regionów chemicznych.
 • sformułowania zaleceń dla poprawy instrumentów polityki regionalnej skoncentrowanych na sektorze chemicznym i powiązanych.

Poza udziałem Województwa Mazowieckiego partnerstwo projektowe obejmuje regiony:

 • Saksonia-Anhalt (Niemcy), Ministerstwo Nauki i Gospodarki – partner wiodący (lider projektu),
 • Limburgia (Holandia),
 • Lombardia (Włochy),
 • Katalonia (Hiszpania), 
 • Asturia (Hiszpania),
 • Walonia (Belgia).

​Głównymi mazowieckimi interesariuszami projektu są:

 • Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii
 • Mazowiecki Klaster Chemiczny
 • ARM S.A.
 • Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

Na obecnym etapie projektu zadaniem interesariuszy regionalnych jest:

 • wymiana doświadczeń i informacji między Stronami w sektorze chemicznym z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19; 
 • konsultowanie dokumentów powstających w ramach projektu S3Chem; 
 • współpraca przy tworzeniu wspólnej analizy, która jest głównym produktem projektu S3Chem. ​

Projekt realizowany jest w dwóch etapach (współpracy i monitoringu) w latach 2016 – 2022. 

Realizacja projektu opiera się na przygotowaniu przez wszystkich partnerów projektu raportów tematycznych dotyczących wdrażania regionalnych strategii innowacji oraz wykorzystania dostępnych instrumentów finansowych celem wspierania innowacyjności w regionach.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

START EASY jest projektem realizowanym w ramach programu Interreg Europa, którego celem jest poprawa polityki regionalnej i dostarczenie inteligentnych narzędzi, które umożliwią firmom rozpoczęcie działalności i rozwój, połączenie i integrację zasad "najpierw myśl na małą skalę". 

Projekt ma na celu promowanie międzyregionalnej wymiany doświadczeń, łączenie wiedzy regionalnej i zapewnianie możliwości wzajemnego uczenia się oraz ułatwianie opracowywania wspólnych polityk i nowych planów działania. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. pełni rolę partnera konsorcjum, w którego skład wchodzą:

 • Rząd Katalonii (ES) – lider projektu
 • Miasto metropolitalne Bolonia (IT)
 • Litewskie Centrum Innowacji (LT)
 • Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (PL)
 • Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
 • Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
 • Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

Projekt jest realizowany w dwóch etapach: I faza projektu trwać będzie do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

Zadaniem w projekcie jest zidentyfikowanie dobrych praktyk i nowych narzędzi administracyjnych, zarówno poprzez konsultacje z zainteresowanymi stronami, jak i naukę z innych regionów UE. Zwiększenie edukacji lokalnej społeczności przyczyni się do zmniejszenia obaw związanych z zakładaniem nowego biznesu, a tym samym do zwiększenia liczby nowopowstałych firm i startupów.

Istotą projektu jest uzyskanie informacji z subregionów na temat tego, jak wygląda obecna sytuacja, co należy zmienić, jak funkcjonuje procedura zakładania działalności gospodarczej, jak wygląda sytuacja firm rozpoczynających działalność, jakie usługi lokalna administracja zapewnia swoim przedsiębiorcom. 

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny wraz z Województwem Mazowieckim, Miastem Stołecznym Warszawa, innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Instytucjami Otoczenia Biznesu, start-upami, MŚP i Instytutami Naukowymi tworzy Regionalną Grupę Interesariuszy, która na poziomie lokalnym analizuje potrzeby w ww. zakresie, identyfikuje dobre praktyki, wskazuje problemy i trudności oraz wspólnie poszukuje rozwiązań. Wypracowane praktyki zostaną zawarte w regionalnym planie działania, a w drugiej fazie zaimplementowane w wybranych subregionach.

Więcej informacji znajdziesz tutaj oraz w broszurze do pobrania poniżej.

Wartość całkowita projektu: 122.618.700,00 zł

Wartość dofinansowania: 38.568.000,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 32.782.800,00 zł

Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa: 5.785.200,00 zł

W dniu 23 grudnia 2010 r. Zarząd PPPT S.A. podpisał z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę dofinansowania projektu kluczowego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działanie 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

Projekt obejmuje stworzenie w ramach Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego nowych obiektów kubaturowych, w których realizowane będą potrzeby obecnych i przyszłych inwestorów oraz partnerów Parku. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i budowa kompleksu obiektów: Centrum Usług Korporacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenów oraz Laboratorium Centralnego wraz z zagospodarowaniem terenów.

W celu zapoznania się z zakresem rzeczowym, celami i zasięgiem projektu kluczowego prosimy o przejście do opisu projektu w sekcji "projekt kluczowy RPO WM" umieszczonej w dolnej części witryny oraz tutaj​.

Wartość całkowita projektu: 54 442 900,00 zł. 

Wartość dofinansowania EFRR: 38 850 900,85 zł. 

Projekt był współfinansowany ze  środków Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006, Działanie 1.3 „Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm”, Instytucja Zarządzająca: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

W ramach projektu wykonano:

 • Centrum Administracyjne i Konferencyjne w Płocku o powierzchni ok. 5.000m2 (2005) - Remont, modernizacja i przebudowa byłego Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 i roboty budowlane dla przystosowania tych obiektów dla funkcji administracyjno-biurowej z funkcjami pomocniczymi i zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem obiektów Centrum Administracyjnego PPP-T,
 • Infrastruktura wodno-kanalizacyjna w strefach 3 – 6 PPP-T o długości ok. 26,9km (2006)
 • Infrastruktura telekomunikacyjna w strefach 3 – 6 PPP-T o długości ok. 4,4km światłowodu (2006)
 • Sieć centralnego ogrzewania w strefach 3 – 6 PPP-T o długości ok. 3,4km (2006)
 • Sieć dróg wewnętrznych w strefach 3 – 6 PPP-T o długości ok. 9,3km (2006)